Меню
Количка

Правила и условия

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

Като собственик на сайта www.techvision.bg “ВалКам Солюшън” ЕООД с ЕИК: 207561618, седалище в гр. Пловдив и с адрес на управление и кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Кузман Шапкарев 24, телефон: 0897260220, Ви предоставя достъп до цялата налична информация за продуктите, които предлагаме на него. Информираме Ви, че цялото съдържание на сайта е под закрилата на Закона за авторското право. Имате право да използвате информацията единствено за собствени цели и с нетърговска цел.

Определения: 

Продавач означава “ВалКам Солюшън” ЕООД с ЕИК: 207561618, седалище в гр. Пловдив и с адрес на управление и кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Кузман Шапкарев 24, телефон: 0897260220; 

Купувач означава юридическо или физическо лице, което е влязло в търговски отношения с Продавача и/или което има потребителски профил(и) като такова на Интернет сайта на Продавача.

 

Потребител означава юридическо или физическо лице, което използва Интернет сайта на Продавача.

 

Страна/страни по Договора и/или Поръчката - това са Продавача и Купувача, поотделно или заедно.

 

Поръчка означава поръчка или заявка за доставка на стоки/услуги, изпратена от Купувача до Продавача през Интернет сайта на последния, електронна поща или по друг начин и средство за комуникация (включително по телефон), и приета и потвърдена за изпълнение от Продавача. Продавачът не е обвързан с никакви задължения и не носи каквато и да било отговорност спрямо Купувача за изпълнението или доставката на Поръчка, която не е била надлежно получена и/или писмено потвърдена от страна на Продавача. Доставка на стоки/услуги, извършена от Продавача на Купувача, се счита за приета и потвърдена от страна на Продавача поръчка, независимо по какъв начин е направена или дали е била писмено потвърдена или не от Продавача.

 

Договор означава писмен Рамков договор за доставка на стоки/услуги, сключен между Купувача и Продавача, както и договор за доставка на стоки/услуги в конкретни специфични случаи. Ако между страните няма подписан рамков или друг договор, като договор служат подписани от Купувача и Продавача фактура или проформа-фактура, издадени от Продавача.

 

Спецификация означава технически данни за стоките/услугите и друга информация, които определят стоките/услугите.

 

Стока означава всички продукти и материали, включително програмни продукти (софтуер), описани в съответния Договор и/или Поръчка.

 

Услуга означава дейност/и, описани в Договора и/или Поръчката, включващи проектиране, инсталации, настройки, консултации, обучение, внедряване, контрол, управление на проекти и др.

 

Хардуер означава техническо оборудване, предназначено да комуникира и функционира заедно със софтуер, включително компоненти, аксесоари, елементи, принадлежности към оборудването и/или всякаква комбинация между тях.

 

Програмен продукт (софтуер) означава набор от компютърни програми, съставени от софтуерни команди, които изпълняват определени функции.

 

Система означава комбинация от някои от компонентите хардуер, софтуер, услуги.

 

Условия означава Общите условия за продажба на стоки/услуги, посочени в настоящия документ, и условията, посочени в Договор, съгласно описаното по-горе.

 

Сайт означава Интернет сайта на Продавача – www.techvision.bg

 

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗД” – означава Закон за задълженията и договорите. 
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

“ГПК” –  означава Граждански процесуален кодекс.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

Ако Потребителят не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

 

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори и/или Поръчки за продажба до Продавача.
Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

 

Поръчки на стоки

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия, част от които е Политиката за защита на личните данни. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и "ВалКам Солюшън" ЕООД , в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

За да направите поръчка е необходимо да попълните съответния формуляр, като следвате процедурата. При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна. Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, цвят, брой и  др.). Не е необходима регистрация, за да се извърши поръчка от Клиент на дребно.

Офертите съдържат основна информация за предлагания  продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.

 

Бързата поръчка в сайта не може да начислява суми за доставка, тя е просто заявление за желание за покупка, което задължително е последвано от обаждане на наш служител за уточняване на подробности за доставка.
Бутон "Бърза поръчка" в сайта не начислява сума по наложен платеж, който е за сметка на купувача, освен ако изрично към информацията за даден продукт, не е посочено, че доставката е за сметка на магазина.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не  обвързва "ВалКам Солюшън" ЕООД  със задължението за изпълнение на доставката.
Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като "ВалКам Солюшън" ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Цени и начин на плащане

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, "ВалКам Солюшън" ЕООД  си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:

  1. Наложен платеж
  2. Банков превод.

Независимо от избрания метод, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на "ВалКам Солюшън" ЕООД , цялата продажна цена на стоката поръчана чрез онлайн магазина.В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "ВалКам Солюшън" ЕООД  сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер за сметка на купувача, освен ако не е договорено друго. Основните куриери които се ползват са ЕКОНТ и СПИДИ. Доставки се извършват от 24 до 72 часа (1 - 3 работни дни) на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена.

Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата по банков път или наложен платеж. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена.

Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

При доставката от куриер клиента подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и "ВалКам Солюшън" ЕООД се освобождава от задължението да извърши доставката.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по всички доставки.

 

Връщане на стоки и отказване от договора от разстояние

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора, като върне поръчаната стока при следните условия:

  1. Потребителят предварително писмено да информира "ВалКам Солюшън" ЕООД , на следният имейл адрес: office@techvision.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен начин по който ще върне стоката; б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва и Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние.
  2. Стоката трябва да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка начин за връщане на стоката.
  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на опаковката.
  1. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "ВалКам Солюшън" ЕООД  рискът от случайното и унищожаване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия"ВалКам Солюшън" ЕООД  се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 5 до 30 дни от връщането на стоката.

Върнатите стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи. При несъответствие на външния вид на стоката, която потребителя връща към "ВалКам Солюшън" ЕООД , с искане за възстановяване на цялата заплатена сума за същата, "ВалКам Солюшън" ЕООД , възстановява на потребителя 50 процента от стойността, заплатена за стоката.

Като несъответствие на външния вид на стоката се приема: разкъсани опаковки, отлепени заводски стикери и фолиа, следи от употреба на продукта, които не могат да позволят препродажбата му като нов. Закупената стока трябва да бъде върната във вид, в който е получена.

 

Рекламации се приемат, както следва:
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени, чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 

 

Други

"ВалКам Солюшън" ЕООД  се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като "ВалКам Солюшън" ЕООД  си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "ВалКам Солюшън" ЕООД  преди извършването ѝ  поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. "ВалКам Солюшън" ЕООД  не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които  препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 

"ВалКам Солюшън" ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското име и парола, които използва на сайта. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на "ВалКам Солюшън" ЕООД  за редовна, ако при направата ѝ  са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към компетентния съд.

 

Използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим изживяването ви при сърфиране и функционалността на нашия сайт. Декларация за поверителност.